Egenkontroll, underhåll och kalibrering

Syftet med denna rutin är att säkerställa god funktion av vår tekniska utrustning och en trygg och säker arbetsmiljö. Den utrustning som rutinen avser framgår av avsnitt 2. Rutinen gäller Toveks Norr.

Utarbetad av: Godkänd av: Giltig från: Rev:
Niklas Gustavsson Gregor Tovek 12-03-21 2


SYFTE OCH OMFATTNING

I ingress.

ANSVAR

Ansvar för att egenkontroll, underhåll och kalibrering av teknisk utrustning utförs enligt plan ligger hos respektive verkstads-/servicechef. Det avser både ett arbetsmiljöansvar - att säkerställa att utrustningen är säker och i fullgott skick - och uppfyllande av krav mot generalagent eller myndigheter (t.ex. Swedac).

BESKRIVNING

1 Anskaffning och Uppmärkning av teknisk utrustning

En viktig del i denna rutin är uppmärkning av teknisk utrustning. All utrustning som omfattas av rutinen ska märkas upp entydigt och tydligt så att det inte kan råda någon tveksamhet om vilken utrustning som avses. All nyanskaffad utrustning som faller inom någon av kateogorierna i avsnitt 2 skall märkas upp och föras in i verkstads-/servicechefens utrustningsregister med namn, id-nr och intervall för underhåll, kalibrering eller egenkontroll.

2 Kategorisering av teknisk utrustning och dokumentationskrav för varje kategori
När utrustningen är märkt skall den kategoriseras. Det finns fyra kategorier: Kontrollorganets utrustning, Övrig kalibreringspliktig utrustning, besiktningspliktig utrustning och utrustning med krav på egenkontroll. Kalibreringspliktig utrustning och kalibreringsintervall styrs ofta av respektive generalagent. Swedac har också mycket hårda krav för den utrustning som används inom kontrollorganet. Avslutningsvis kan det finnas utrustning på verkstäderna som av säkerhetsskäl måste kontrolleras regelbundet. Nedan beskrivs de olika kategorierna mer i detalj.

Kontrollorganets utrustning

 

Dokumenteras i Weback genom påminnelsemodulen. Protokoll från kalibrering sätts i pärm Swedac - Dokument under Flik Utrustning - Underhåll / Kalibrering. Kontrollorganets utrustning, kalibrerings- och underhållsintervall framgår av kapitel 7 i manualen för kvalitetssystemet Weback.

Exempel på utrustning:

Toveks Personbilar AB: Ljuskontrollapparat, Ljuskontrollplats, Felkodsläsare, Avgasmätare bensin, Avgasmätare diesel.

Toveks Lastbilar AB: Ljuskontrollapparat, Ljuskontrollplats, Bromsprovare, Hjulomkretsmätare, Färdskrivarinstrument (MKII), Nedladdningsutrustning (CITO), Uppmätt 20-metersträcka
 
 

Övrig kalibreringspliktig utrustning

Dokumenteras i form av kalibreringsprotokoll insatta i INDECO-pärm. Inom den här kategorin faller i stort sett all utrustning som vi mäter någonting med. Där har vi i de allra flesta fall extern hjälp från INDECO kalibrering.

Dubletter kan förekomma med kontrollorganets utrustning - t.ex. i fallet med ljuskontrollapparat och bromsprovare. Då behöver man sätta protokoll i båda pärmar (kopia), alternativt flytta över protokollet beroende på revisionsorgan (Swedac eller Tüv/SP). 
 
Exempel på utrustning:

Momentnycklar, tryckmätare, 4-gasmätare, opacitetsmätare, multimetrar, VAS:ar m.m.
 

Besiktningspliktig utrustning


Dokumenteras i form av protokoll från besiktningsorgan, t.ex. Inspecta. Kan med fördel sättas in i pärm Egenkontroll/Underhåll. Inom den här kategorin faller den utrustning som av säkerhetsskäl och myndighetskrav behöver besiktigas. Att denna utrustning kontrolleras regelbundet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som utförs dagligen på våra verkstäder.

Exempel på utrustning:

Lyftar, traverser, kranar, eldrivna portar, truckar och ev. lyftkorg, kompressorer och tillhörande tryckkärl.
 

Utrustning för egenkontroll


Dokumenteras i pärm Egenkontroll / Underhåll. Inom den här kategorin faller den utrustning som kontrolleras av oss själva alternativt där vi tagit hjälp av extern part för service - d.v.s. ett utlagt underhåll. Det kan t.ex. röra sig om mätinstrument som kalibreras mot en referens (t.ex. tryckmätare), men det kan också vara utrustning som omfattas av krav på egenkontroll av säkerhetsskäl.

Exempel på utrustning:

Däcktrycksmätare som kollas mot en externt kalibrerad mätare, bromsluftare/filterbyte, all form av lyftutrustning, svetsaggregat, pallställ, fläktar, avgasutsug. 
 
3 Utrangering
Om utrustningen bedöms vara felaktig och inte kan justeras / repareras skall denna plockas ur verksamheten och märkas upp som felaktig. Verkstadschef / Servicechef meddelas för utbyte / åtgärd.
All utrustning som inte blir godkänd vid kalibrering skall omedelbart plockas ur verksamheten och tydligt märkas upp som "Ej kalibrerad" så att inte utrustningen felaktigt används för mätning. Sådan utrustning skall i första hand repareras (om möjligt), i andra hand skall ny utrustning anskaffas och den defekta kasseras.
 
REDOVISANDE DOKUMENT KOPPLADE TILL EGENKONTROLL, KALIBRERING
Utrustningslistor

Kalibreringsprotokoll (externa)

Besiktningsprotokoll (externa)

Protokoll från Egenkontroll.